Serwis egzaminatorów › ... › Informacje › Egzaminatorzy / Kto może...
czwartek, 2 grudnia 2021
Moje konto
Logowanie egzaminatora

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Egzaminatorzy / Kto może zostać egzaminatorem?

Zgodnie z art. 9c ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, egzaminatorem okręgowej komisji egzaminacyjnej może zostać osoba, która:

I.
1) posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole, z zakresu której jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, egzamin maturalny, egzamin zawodowy, albo jest nauczycielem akademickim specjalizującym się w dziedzinie, z którą są związane zajęcia edukacyjne wchodzące w zakres egzaminu;

2) posiada, uzyskany w okresie 6 lat przed złożeniem wniosku o wpis do ewidencji, co najmniej trzyletni staż pracy dydaktycznej w szkole publicznej, szkole niepublicznej, niepublicznej szkole artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, zakładzie kształcenia nauczycieli lub szkole wyższej albo co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w placówce doskonalenia nauczycieli, urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty lub innej jednostce sprawującej nadzór pedagogiczny;

3) spełnia warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt 2–4a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730);
tj. - ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
- nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
- nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 pkt 3, w okresie 3 lat przed nawiązaniem stosunku pracy, albo karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt. 4.

4) ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów organizowane przez okręgową komisję egzaminacyjną, zakończone egzaminem ze znajomości zasad przeprowadzania, w szczególności oceniania, egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego.

Ponadto
II.
Do ewidencji egzaminatorów w zakresie przeprowadzania egzaminu zawodowego może również być wpisana osoba, która:
1) jest przedstawicielem pracodawcy lub organizacji pracodawców, samorządu gospodarczego lub innej organizacji gospodarczej, stowarzyszenia lub samorządu zawodowego albo sektorowej rady do spraw kompetencji, oraz:

a) posiada kwalifikacje wymagane od instruktora praktycznej nauki zawodu i spełnia warunki określone w pkt I pkt 3 i 4 albo

b) posiada przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły, placówki kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego, za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy – Prawo oświatowe, i spełnia warunki określone w pkt I pkt 3 i 4, albo

c) posiada co najmniej sześcioletnie udokumentowane doświadczenie w zawodzie, którego zakres odpowiada zawodowi, w zakresie którego ubiega się o wpis do ewidencji egzaminatorów, uzyskane w okresie ostatnich 10 lat, i spełnia warunki określone w pkt I pkt 3 i 4;

2) jest egzaminatorem wpisanym na listę egzaminatorów prowadzoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, o której mowa w art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 181, 1137, 1669 i 2245), i spełnia warunki określone w pkt I pkt 3 i 4.

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2019-10-03 15:25
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(061) 854-01-60 - tel/fax. (061) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl