Serwis egzaminatorów › ... › Informacje › Egzaminatorzy / Kto może...
piątek, 20 lipca 2018
Moje konto
Logowanie egzaminatora

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Egzaminatorzy / Kto może zostać egzaminatorem?

Zgodnie z art. 9c ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty, egzaminatorem okręgowej komisji egzaminacyjnej może zostać osoba, która:

 • posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole, z zakresu której jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, egzamin maturalny, egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, albo jest nauczycielem akademickim specjalizującym się w dziedzinie, z którą są związane zajęcia edukacyjne wchodzące w zakres egzaminu,
 • posiada, uzyskany w okresie 6 lat przed złożeniem wniosku o wpis do ewidencji, co najmniej trzyletni staż pracy dydaktycznej w szkole publicznej, szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, zakładzie kształcenia nauczycieli lub szkole wyższej albo co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w placówce doskonalenia nauczycieli, urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty lub innej jednostce sprawującej nadzór pedagogiczny,
 • spełnia warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt. 2-4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, tj. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych, nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub dyscyplinarne lub o ubezwłasnowolnienie, nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów organizowane przez okręgową komisję egzaminacyjną, zakończone egzaminem ze znajomości zasad przeprowadzania, w szczególności oceniania, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.


Do ewidencji egzaminatorów w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie może również być wpisana osoba, która jest przedstawicielem pracodawcy lub organizacji pracodawców albo stowarzyszenia lub samorządu zawodowego oraz:

 • posiada kwalifikacje wymagane od instruktora praktycznej nauki zawodu i spełnia warunki określone w ust. 3 pkt. 3 i 4, tj. spełnia warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt. 2-4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, tj. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych, nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub dyscyplinarne lub o ubezwłasnowolnienie, nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie;
  ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów organizowane przez okręgową komisję egzaminacyjną, zakończone egzaminem ze znajomości zasad przeprowadzania, w szczególności oceniania, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
  albo
 • posiada przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego, o którym mowa w art.7 ust. 1d, i spełnia warunki określone w ust. 3 pkt. 3 i 4, tj. spełnia warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt. 2-4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, tj. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych, nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub dyscyplinarne lub o ubezwłasnowolnienie, nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
  ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów organizowane przez okręgową komisję egzaminacyjną, zakończone egzaminem ze znajomości zasad przeprowadzania, w szczególności oceniania, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2016-12-07 13:11
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(061) 854-01-60 - tel/fax. (061) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl